رویکردتحلیلی بر جرم افساد فی الارض در نظام حقوقی اسلام و یهودیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

در طول تاریخ مبارزه با فساد همواره در تمام نظام های حقوقی وجود داشته است و در ایران نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و با ماده 286 جرم افساد فی الارض به فهرست مجرمانه وارد گردید هر چند در سالیان گذشته مجازات هایی برای فساد تعیین گردیده بوده اما قانون گذار در سال 1392 این نوع جرائم را جدا نمود و مبانی جرائم بر طبق کرامت ، عدالت و مصلحت است و منابع آن قرآن ، سنت ، عقل و اجماع است هدف از پژوهش حاضر رویکرد تحلیلی برجرم افساد فی الارض در نظام حقوقی اسلام و یهودیت است و روش پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد نتایج بیانگر این است که نظام حقوقی اسلام از اعتدال کافی برخوردار بوده و عاری از خشونت است و مجازاتافساد فی الارض در دین یهود سنگین تر از اسلام است و نظام حقوق ایران برای بعضی از جرائم تخفیف قائل شده است ولی در شریعت یهود این گونه نیست ، با وجودی که مقنن تخفیف زیادی برای جرائم قائل شده است به نظر نگارنده اگر مقنن جرائمی را که اثار مخرب کمتری دارد سعی کند انها را از شمول افساد فی الارض خارج سازد تا حقوق ایران مطابق قانون حقوق بشر گردد دین اسلام در بین جهانیان از عدالت کافی برخوردار خواهد شد چون دین اسلام ، دین خاتم پیامبران ، حضرت محمد (ص) است و حضرت محمد (ص) مایه گشایش ، بخشندگی و رحمت است و حق این است که به جهانیان ایشان را به درستی بشناسانیم .

کلیدواژه‌ها