تاثیر راهکارهای افشاء عملکرد مبتنی بر مسئولیت اجتماعی بر ارتقای خط مشی اقتصاد مقاومتی در شرکتهای صنایع غذایی و دارویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت،ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی،رشت،ایران

3 استادیار گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر راهکارهای افشاء عملکرد مبتنی بر مسئولیت اجتماعی بر ارتقای خط مشی اقتصاد مقاومتی در شرکتهای صنایع غذایی و دارویی می‌پردازد. این پژوهش به تجزیه و تحلیل داده-های مربوط به 22 شرکت فعال در صنایع غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره زمانی شش ساله (1392-1397) پرداخته است که 83 شاخص مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس با کسب نظر از خبرگان موضوع تعداد 9 شاخص توسط تکنیک دلفی اولویت بندی شدند. در ادامه و در بخش کمی ارتباط بین راهکارهای مسئولیت اجتماعی و ابعاد خط مشی اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت که جامعه آماری در این بخش شامل کارکنان شرکت های مزبور بودند که تعداد 311 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین راهکارهای افشای عملکرد مبتنی بر مسئولیت اجتماعی و ابعاد اقتصاد مقاومتی ارتباط معناداری وجود دارد و بهترین مسیر مربوط به بعد کنترل مصرف می‌باشد. براین اساس می توان گفت که با توجه به راهکارهای افشای عملکرد مبتنی بر مسئولیت اجتماعی می توان ابعاد اقتصاد مقاومتی را در شرکت های فعال غذایی و دارویی تقویت نمود.

کلیدواژه‌ها