تامین مالی تروریسم با محوریت گروه داعش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته حقوق کیفری و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اصفهان ( خوراسگان ) ، اصفهان ، ایران .

چکیده

از زﻣﺎن ﺷﺮوع درﮔﻴﺮى ﻫﺎ در ﺳﻮرﻳﻪ از ﺳﺎل ٢٠١١ ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻏﺮﺑﻲ و ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺷﻮرﺷﻴﺎن ﺳﻮرﻳﻪ اﻗﺪام ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اوج اﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺋﺘﻼف ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﻮرﻳﻪ از ﺳﻮى ١٣٠ ﻛﺸﻮر ﺑﻮد. ﺑﺎ ﻇﻬﻮر داﻋﺶ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪى آﻏﺎز ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ رﻓﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻏﺮﺑﻲ و ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺋﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺿﺪداﻋﺶ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻜﻔﻴﺮى اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﻠﻤﺎى اﺳﻼﻣﻲ ﻋﺮاق ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدى از ﺗﻮﻧﺲ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻣﻐﺮب، ﻣﺼﺮ و ﻟﻴﺒﻲ ﺣﺎﻣﻴﺎن داﻋﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺧﺰاﻧﻪ دارى آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺎم اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ از داﻋﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﺣﺎﻣﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻜﻔﻴﺮى ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻫﺪف اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺸﻮرﻫﺎى ذىﻧﻔﻊ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺮاق، ﺳﻮرﻳﻪ، اﻳﺮان و ﺣﺰب اﷲ ﻟﺒﻨﺎن. از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ دوﻟﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن اﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، ﻗﻄﺮ، ﺗﺮﻛﻴﻪ و رژﻳﻢ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﺣﺎﻣﻴﺎن اﺻﻠﻲ داﻋﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ٢ ﻃﺮح ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ دوﻟﺖ ﻫﺎ »ﻓﻌﻞ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ دوﻟﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ رﻓﺘﺎرى، اﻋﻢ از ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻞ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ آن دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ آن دوﻟﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد.« ﻟﺬا ﺑﺮاى ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ اﻳﻦ دوﻟﺖﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺴﺎب و ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.

کلیدواژه‌ها