طراحی طرح درس آموزشی به زبان انگلیسی با اهداف بانکی: موردپژوهی بانک توسعه‌ی صادرات ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان انگلیسی، دانشکده‌زبان‌های خارجی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی یک طرح درس آموزش به زبان انگلیسی با اهداف بانکی است که در آن از کارمندان بانک توسعه‌ی صادرات ایران استفاده و برای نیل به اهداف پژوهش، نیازسنجی با استفاده از چهار ابزار تحقیق پرسش‌نامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و براساس یک پژوهش با ماهیت ترکیبی انجام شد. براساس داده‌های برآمده از نیازسنجی، اهداف یادگیری خاص شناسایی شدند. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که نیازسنجی نشان می‌دهد که هر چهار مهارت اصلی زبانی با اولویت‌های مختلف در بانک توسعه‌ی صادرات ایران اهمیت دارد. براین‌اساس، یک طرح درس آموزشی با تمرکز بر مهارت گفتاری و نوشتاری به‌عنوان اولویت اول، مهارت خواندن با اولویت متوسط و مهارت شنیداری با اولویت پایین طراحی شد. براساس اهداف، پژوهشگران حاضر رویکردی فراگیر-‌محور و طرح درسی موضوع‌-محور را ملاک قرار دادند تا کارمندان بانک را بتوانند دانش و توان زبان انگلیسی مورد نیاز برای انجام امور بانکی را به دست آورند. کاربرد اصلی این پژوهش می‌تواند برای طراحان دوره‌‍‌های آموزشی باشد. به‌عبارت‌دیگر، یک دوره‌ی آموزشی بادقت توسعه‌‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده با اهداف بانکی چارچوبی نظری برای کاربرد خاص و موثر زبان انگلیسی فراهم می‌کند. طرح درس منسجم آموزش زبان انگلیسی با اهداف بانکی شامل 13 موضوع اصلی است: خدمات بانکی، حساب‌های بانکی، چک‌ها، سفارش پرداخت، اعتبارنامه‌ها، نامه واگذاری، مجموعه‌ها، ضمانت‌نامه‌ها، وام‌ها، روابط مکاتبه، ارزهای خارجی، قراردادها، تماس‌های تلفنی. درضمن، فراگیران زبان انگلیسی با اهداف خاصِ ارتباطی در بانک می‌توانند از لحاظ عملی از نتایج این تحقیق بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها