بررسی نقش الگوی مصرف رسانه ای بر سبک زندگی خانواده ایرانی (با تأکید بر شهروندان تهرانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران m.tavakoli26@gmail.com

2 گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

کارکردهای رسانه ها در سبک زندگی واضح است و تاثیر رسانه ها بر ارزش ها و رفتارها موضوع تحقیقات ارتباطی بوده است. سبک زندگی و مصرف رسانه ای دارای تعامل هستند یعنی اگرچه مصرف رسانه ای از سبک زندگی تاثیر میپذیرد اما خود به عنوان متغیر مستقل می تواند بر ابعاد سبک زندگی تاثیر گذار باشد. هدف از مطالعه، بررسی نقش الگوی مصرف رسانه ای و سبک زندگی خانواده ایرانی با تأکید بر شهروندان تهرانی می باشد. روش پژوهش به صورت ترکیبی (تبینی/توصیفی) و از نظر هدف کاربردی است. جهت مطالعه موضوع این پژوهش با استفاده از نظریات مطرح در سبک زندگی ومصرف رسانه ای به مدل ابتدایی از پژوهش دست یافته و پس از بررسی نظریات و ادبیات پژوهش اقدام به تهیه پرسشنامه ای محقق ساخته کرده و بعد از گرفتن پایایی در جامعه آماری مورد آزمون قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده از مدل معادلات ساختاری می توان اذعان داشت که مشخصه های برازندگی در این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری پژوهش برازش مناسبی داشته و بیانگر همسو بودن سوالات با سازه های نظری پژوهش میباشد. تمامی فرضیات با توجه به آزمون t گرفته شده برای متغیرها تأیید گردید و نشانگر تأثیرگذاری تمامی متغیرها بر روی متغیرهای وابسته بودند. بالاترین تأثیرات بر سبک زندگی مربوط سواد رسانه ای، میزان دسترسی به رسانه ها و مصرف فرهنگی می باشد.

کلیدواژه‌ها