نقش افراد و سازمان‏های مردم نهاد در حفظ صلح و امنیت بین‏ المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران. (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه حقوق، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

4 استادیار گروه حقوق، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

چکیده

از عوامل اصلی در ایجاد دگرگونی در روابط بین دولت‏ها، وحشت از جنگ می‏باشد که به صورت انگیزه‏ای برای همکاری بین‏ المللی به منظور رسیدن به صلح جهانی در آمده است. یکی از دلایل اصلی به وجود آمدن سفیران صلح و افراد و سازمان‏های مردم نهاد بین‏المللی پس از جنگ جهانی دوم نیز، برقراری صلح و امنیت بوده است. در این راستا اقدامات افراد غیر دولتی برای حل و فصل مناقشات دارای اهمیتی حیاتی است؛ چرا که بیشتر این افراد و سازمان‏ها بعنوان نهادها و اشخاص فراملی، توانایی و مشروعیت ایفای نقشی تأثیرگذار را در جامعه جهانی هستند. می توان صلح را ماهیت اصلی مداخله افراد و سفیران صلح دانست. به همین دلیل هدف اصلی، بررسی میزان کارکرد افراد و سازمانهای مردم نهاد بین المللی در تأمین صلح جهانی می باشد این پژوهش سعی دارند به این موضوع بپردازند، که چگونه سازمانهای مردم نهاد بین المللی و سفیران صلح پس از پایان جنگ سرد، در تامین صلح جهانی، می توانند تأثیرگذار باشند. فرضیه مطرح شده در این مقاله این است که با وجود حقوق و وظایفی که سفیران صلح در چهارچوب قوانین خود، برای حفظ صلح وضع کرده اند، نقش تعیین کننده ای در تامین صلح جهانی دارا می باشند.

کلیدواژه‌ها