سازوکارهای نظارت عمومی و مردمی بر شهرداریها در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات، واحد امارات، گروه حقوق عمومی، امارات، ایران، دانشجوی دکتری

چکیده

وجود نظام کامل و دقیق برای نظارت و کنترل یکی از ارکان مهم و حیاتی در یک مدیریت کارآمد است
تمامی نهادها، سازمانها و وزارتخانههایی که از بودجه عمومی استفاده میکنند تکالیف و اختیاراتی قانونی دارند که
تنها در چارچوب آنها اجازه فعالیت دارند. معمولاً این تکالیف و وظایف در اساسنامه این سازمانها یا قانون تشکیل
آنها ذکر شده است؛ اما تمایل همیشگی برخی مدیران برای شانه خالی کردن از بایدها و نبایدها و عملکرد بر اساس
میل و اختیار را نمیتوان انکار کرد. به همین دلیل نظارت عمومی و مردمی بر دستگاههای عمومی از جمله شهرداری
امری لازم و ضروری است و میتواند شفافیت و کارآمدی دستگاه های عمومی را در پی داشته باشد. این پژوهش با
هدف بررسی نظارت بر دستگاههای عمومی با تأکید بر شهرداریها به صورت کتابخانهای به اجرا درآمد. نتایج این
تحقیق موید این نکته است که مبانی نظارت بر قدرت در حقیقت به تحلیل ادله و پایههای مشروعیت نظارت بر قدرت
میپردازد. از محتوای این نوشتار به خوبی قابل استنباط است که نظام حقوق اساسی ایران با تکیه بر اندیشههای سیاسی
و منابع اسلامی به تراکم قدرت و امکان افسارگسیختگی و تجاوزگری آن حساس است. ازهمینرو در این نظام با
بحث نظارت بر قدرت و کنترل و تحدید آن بسیار جدی برخورد شده و مبانی متعددی از جمله اصل امر به معروف،
امانت بودن قدرت، نصیحت و قاطعیت نهادهایی که نظارت عمومی و مردمی را مورد توجه قرار میدهند، میتواند
سازوکارهایی برای نظارت بر عملکرد شهرداریها ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها