بررسی تطبیقی عسر و حرج زوجه در حقوق ایران و انگلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران. (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

چکیده

یکی از این قواعد مهم و اساسی که در حقوق خانواده کاربرد زیادی دارد، قاعده عسر و حرج است که علاوه بر جریان آن در بسیاری از ابواب فقه، در قوانین موضوعه نیز تجلی یافته است و کلید گشایش بسیاری از مسائل از جمله طلاق می باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع بررسی دقیق ارکان و شرایط ایجاد عسر و حرج و هم چنین کاربرد آن در طلاق به درخواست زوجه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. از آن‌جا که همیشه نسبت به مسائل مربوط به خانواده با حساسیت خاصی نگریسته شده و نسبت به کوچکترین این مسائل از دیرباز مخالفین و موافقین زیادی وجود داشته، این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و اسناد و مدارک معتبر به عنوان ابزار بدنبال بررسی تطبیقی عسر و حرج زوجه در حقوق ایران و حقوق انگلیس می باشد. نتایج نشان دادند که درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج در قانون ایران فقط از جانب زن با اثبات موارد خاصی امکان پذیر می‌باشد؛ در حالی که قوانین طلاق در انگلستان، این اجازه را هم به مرد و هم به زن می دهد که در صورت اثبات یکی از موارد عسر و حرج، درخواست طلاق بدهد.

کلیدواژه‌ها