عملکرد جریان‏های سیاسی مجلس شورای اسلامی در دوره ششم و هفتم قانون‏گذاری با تکیه بر منافع ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، علوم سیاسی، واحد زاهدان،دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استادیارگروه علوم سیاسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

در نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی یکی از اصلی‌ترین نمادهای حضور اراده‌ی مردم در ساختار این نظام است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای بررسی عملکرد مجلس ششم و هفتم؛ لازم است مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی را مورد واکاوی قرار بدهیم، مسئله اصلی مقاله حاضر آن است که آیا طیف اصلاح طلب و اصول‌گرا توانستند در مجالس برمبنای منافع ملی وظایف خود را انجام دهند و یا به طور خواسته و ناخواسته در جریان طیف جناحی و حزبی خود قرار گرفتند. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که مجلس ششم عملکردی که نشات گرفته از باندبازی‌های جناحی و حزبی بود، نتوانستند در راستای منافع ملی گام‌های بلندی برداد و مجلس هفتم نیز، اگر چه خود را درگیر فعالیت‌های حزبی و تشنجات حزبی ننمود؛ اما مصوبات این مجلس، نشان‌دهنده آن است که منافع ملی تحت‌الشعاع جریان‌های سیاسی قرار گرفت.
واژگان کلیدی: مجلس ششم، مجلس هفتم، منافع ملی، اصلاح طلبان، اصولگرایان

کلیدواژه‌ها