بوشهر و خلیج فارس در تاریخ نگاری سدید السلطنه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تاریخ/علوم انسانی/آزاد اسلامی نجف آباد، ایران

2 استادیارگروه تاریخ،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد،ایران

3 دانشیارگروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد -نجف آباد-ایران

چکیده

تاریخ نگاری محلی، بازنمایی گذشته در مقیاس محلی و منطقه ای است. ویژگی پژوهش های اینگونه، محدودیت به لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی است و این امر زمینه جزئی نگری و پرداختن به تاریخ اجتماعی را فراهم می آورد. از سوی دیگر زیستن در محیط جغرافیایی پژوهش، به مورخین محلی این فرصت را می دهد که بتوانند همه پدیده هایی را که مورد توجهشان است را بررسی کرده و به ثبت و ضبط آن اقدام کنند. سدیدالسلطنه کبابی یکی از تاریخ نگاران محلی بوشهر می‌باشد که آثار مهمی درباره تاریخ بوشهر و خلیج فارس از خود به جای گذاشته است. در این مقاله سعی بر آن است تا به شیوه توصیفی-تحلیلی، به بررسی تاریخ بوشهر و خلیج فارس در تاریخ نگاری سدید السلطنه پرداخته شود. یافته های پژوهش نشان دهنده این موضوع می‌باشد که سدیدالسلطنه برخلاف اینکه دولتمردی قاجاری بود، برای تاریخ-نگاری این منطقه، تنها به وقایع نگاری و گزارش‌نویسی اکتفا نکرده است. او برخلاف منشیان و تاریخ‌نویسان حقوق‌بگیر درباری حکومت‌های پیشین و سلف خود، به تشریح و توصیف دقیق و تجزیه و تحلیل علمی و نتیجه‌گیری از این رخدادها نیز دست زده است .

کلیدواژه‌ها