مطالعه ای بر جامعه شناسی زبان و مفهوم یادگیری کل گرایانه در جامعه ایران: تمرکز بر تاثیر سیاست های جامعه شناسی و آموزشی بر خودکارآمدی و مهارت شفاهی زبان آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان انگلیسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان انگلیسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

رویکرد کل گرایانه یکی از مباحث محوری جامعه شناختی می باشد که مولفه ها و شاخصه هاى این رویکرد آموزشى، ســنخیت قابل توجهى با برخى ویژگى هاى آموزش جمعی در ایران دارند. هدف از اجرای روش یادگیری کل گرایانه، در نظر گرفتن یک موضوع و استفاده از آن در راستای بهبود زبان است. پژوهش حاضر با تمرکز بر جامعه زبان آموزان ایرانی، به بررسی روش جامع کل گرایانه و تاثیر آن بر خودکارآمدی و مهارت شفاهی (گفتاری) آنها پرداخته است. جامعه ی آماری این پژوهش متشکل از60 زبان آموز دختر و پسر هم سطح (پیش- متوسطه) با محدوده سنی16 تا 22 سال بودند که به روش نمونه برداری تصادفی جهت بررسی انتخاب شدند. ابزار های مورد استفاده برای جمع آوری داده های این تحقیق شامل آزمون تعیین سطح آکسفورد، آزمون جامع گفتاری بعنوان پیش آزمون و پس آزمون، پرسشنامه مرتبط برای سنجش خود کارآمدی افراد شرکت کننده و در نهایت مصاحبه بودند. نتایج پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که مهارت گفتاری زبان آموزان تحت تاثیر این روش پیشرفت قابل توجهی داشته است و همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که بکارگیری روش تدریس کل گرایانه می توانند اثر مثبتی بر خودکارآمدی فراگیران ایرانی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها