بررسی تحلیل مضامین عرفانی گلشن‌راز شبستری.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتة زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران

3 استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی ، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور ، ایران

چکیده

شیخ محمود شبستری از شعرای معروف ایرانی می‌باشد که در سال 687 ه. ق چشم به جهان گشود. شیخ
محمود شبستری یکی از عارفان و شعرای معروف ایرانی است که در قرن 6 و 8 می‌زیسته و از آثار گران‌بهای
این عارف ایرانی می‌توان گلشن راز را نام برد. در این تحقیق به بررسی مهم‌ترین مضامین عرفانی در گلشن
راز پرداختیم و اطلاعات پژوهش به‌صورت کتابخانه از متون مختلف و تفاسیر و مقالات معتبر گردآوری‌شده
است. نتایج یافته‌های تحقیق نشان داد که به عقیده شبستری اگرچه معرفت امری ازلی و قدیم است و از
ابتدای خلقت با آدمی بوده و هست با این حال اصلی نسبی است و نمی‌توان به کمال آن نائل شد زیرا عقل
محدود و متناهی، گنجایش ادراک نامحدود و نامتناهی را ندارد و نمی‌تواند به کنه ذات خداوند پی ببرد.مهم‌ترین کتاب شیخ محمود شبستری گلشن راز است. بسیاری از محققان عرفانی شاید دیگر آثار شیخ را ندیده و نخوانده‌اند، اما کمتر پژوهشگر عرفانی از گلشن راز بی‌خبر است و متن و شروح نوشته شده بر آن را ندیده است

کلیدواژه‌ها