ارتباط گفتمان هواداران در رسانه‌های اجتماعی با اقدامات خشونت آمیز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی و فناوری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

در‌ دهه گذشته اکثر عوامل کلیدی صنعت ورزش برای ساختن یک تصویر عمومی قوی و در دسترس، استفاده گسترده‌ای از شبکه‌های اجتماعی را آغاز کرده‌اند. شبکه‌های اجتماعی به صورت پویا در ورزش و به ویژه در فوتبال معرفی شده‌اند. مطالعه حاضر به بررسی ارتباط گفتمان اینترنتی در بین هواداران فوتبال و خشونت در ورزشگاه‌ها پرداخته است. برای پاسخ به سوالات تحقیق، از روش تحلیل محتوا در مطالعه حاضر استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه شامل 5 باشگاه فوتبال که در لیگ برتر ایران در سال 98 حضور داشته‌اند، می‌باشد. جهت بررسی ارتباط میان اقدامات خشونت آمیز هواداران و بازیکنان و انواع گفتار از آزمون همبستگی استفاده شده است. با توجه به ماتریس همبستگی میان انواع گفتار و خشونت هواداران در سطح معناداری یک درصد، ارتباط مثبت و معناداری برقرار است. برای بررسی پیش‌بینی پذیری اقدامات خشونت آمیز هواداران و بازیکنان از رگرسیون استفاده شده است. ضریب تعیین R2 برای مدل پیش بینی خشونت هواداران برابر 284/0 به‌دست آمد. به این معنی که انواع گفتار 28 درصد تغییرات متغیر وابسته خشونت هواداران را بیان می‌کنند. در میان انواع گفتار ضریب رگرسیونی اظهارات انتقادی و پرخاشگری کلامی در سطح معناداری 5 درصد معنادار شده است. با توجه به جو حاکم بر استادیوم‌ها قبل و بعد مسابقات، هواداران و بازیکنان در شرایطی قرار می‌گیرند که امکان دارد به خاطر نقص قوانین و هنجارها به تقابل پرخاشگرانه و خشونت آمیز کلامی، مجازی روی آورند. چنین تقابل‌ها به وضوح نشان‌دهنده اهمیت رسانه‌های اجتماعی جدید برای رفتار جمعی است که نیاز به نظارت بیشتری را می-طلبد.

کلیدواژه‌ها