تحلیل ساختار مرتبط با انعکاس بدن در شبکه های مجازی اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف تحلیل ساختار عوامل مرتبط با انعکاس بدن در شبکه های مجازی (مطالعه موردی کاربران ایرانی اینستاگرام) و به منظور شناسایی نقش استفاده افراد از شبکه اجتماعی اینستاگرام در میزان انعکاس بدن اجتماعی، نمایشی و زیباشناختی آن ها صورت گرفته است. روش تحقیق در پژوهش حاضر به صورت روش کیفی با تکنیک‌های تحلیل محتوا و مصاحبه استفاده شده است .
با توجه به اهداف و ویژگی های پژوهش، در بخش کیفی جامعه آماری تحقیق عکس های کاربران اینستاگرام با دنبال کنندگان بالای 1000 نفر (در طول روز حداقل 3 بار خود را به نمایش می گذارند) می باشد که تعداد 60 عدد عکس از صفحه آن ها مورد تحلیل قرار گرفت. و در بخش مصاحبه کیفی تعداد 20 نفر از کاربران اینستاگرام در سال 98 می باشند.
برای نمونه گیری کیفی به ترتیب از روش اشباع بهره گرفته شده است
محقق در تحلیل انعکاس بدن عکس ها در شبکه اجتماعی اینستاگرام دریافت که از حیث تکنیک های انعکاس بدن به کار برده شده در این تیپها، در تیپ بدن اجتماعی از تکنیکهای آشکارسازی و پنهان سازی ، در الگوی بدن نمایشی از تکنیک های ورزیدگی و اغواگری و در نهایت در الگوی بدن زیباشناختی از تکنیک های زیبایی شناختی و زیبایی مصنوعی استفاده گردیده است

کلیدواژه‌ها