تدوین الگوی نوآوری باز در پارک‌های علم و فناوری با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

چکیده

هدف: نوآوری باز پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه واقع شده است. در این پژوهش، از روش آمیخته اکتشافی استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل متخصصین و کارشناسان پارک های علم و فناوری استان تهران بودند که به تعداد516 نفر به صورت تصادفی نسبتی انتخاب شده بودند. ابتدا مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان انجام شد و مصاحبه‌ها با استفاده از نظریه داده بنیاد تحلیل شدند. الگوی نوآوری باز با شش عامل (علی، محوری، راهبردی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، و پیامدها) در نتیجه تحلیل‌ عاملی اکتشافی استخراج شد، برازش مدل برابر با 93/0 و خطای آن برابر با 05/0 برآورد شد. همسانی درونی بین عامل‌ها و سوالات بالا و بین 96/0 و 98/. متغیر بود و همچنین پایایی کل آزمون برابر با 98/0 برآورد شد. لذا داده های حاصل از تحلیل عاملی نشان می دهد الگوی نوآوری باز در پارک های علم و فناوری از برازش مناسب برخوردار است.

کلیدواژه‌ها