جامعه شناسی زبان و نقش سیاسی دولت ها: مطالعه ی موردی یادگیری جمعی و تکامل زبان در شهرستان ایرانشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان انگلیسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان انگلیسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

ارتباط کلامی یکی از ریشه دارترین نوع ارتباط انسان‌ها و نیاز مبرم آنان در طول تاریخ و در پهنه ی جغرافیا بوده و با توجه به سرشت اجتماعی انسان ضرورت بکارگیری الگوهای جمعی و توسعه ارتباط کلامی بیشتر از انفرادی احساس می شود. در همین راستا تحقیق حاضر برای بررسی یادگیری جمعی و تکامل زبان در افراد از منظر جامعه شناسی زبان صورت گرفت. اطلاعات و داده ها با استفاده از روش تحقیق ترکیبی و با ابزارهای آزمون، پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شد. 52 زبان آموز در دو گروه 26 نفره کنترل و آزمایش، یک استاد به عنوان مشاورروانشناسی در کنار دو دبیر زبان انگلیسی، شرکت داشتند. آموزش گروه کنترل براساس الگوی سنتی و گروه آزمایشی بصورت جمعی بود. در نتایج آماری اختلاف معنا داری بین دو گروه پس از اجرای فرایند تحقیق بوجود آمد. شواهد بسیار محکمی از رابطه بین الگوی آموزش تیمی، مشارکت و انگیزه درونی فراگیران وجود داشت.

کلیدواژه‌ها