علت وقوع جرایم در فضای سایبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری ، گروه حقوق ، واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران

2 گروه حقوق ، واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران

چکیده

دوره سوم جرایم رایانه ای از آغاز دهه 90 تسلط یافته و از آنها تحت عنوان "جرایم سایبر" ذکر میشود. فضای سایبر که در تعریف شورای اروپا این طور آمده است که از ادغام و ترکیب رایانه، مودم و مخابرات خصوصیت شبیه سازی و مجازی ، محیطی کاملا نوینی بود که توجه همه را به خود معطوف نمود تازه ترین کنوانسیون بین المللی در عرصه جرایم رایانه ای نیز همین عنوان "جرایم سایبر "را استفاده کرده است.این جرایم با توسعه استفاده شبکه و اینترنت به وجود آمد و ویژگی آن که
جدا کننده از نسل های گذشته است،عدم ارتباط ارتکاب جرم به بودن مجرم در محل وقوع نتایج جرم است که این امر به نوعی خود سبب پیچیدگی جرم شده است. امروزه عرصه حقوقی در رابطه با برخورد موضوع جرائم سایبری روند کندی را در پیش رو داشته است اهمیت این پژوهش از این جهت است که آشنایی افراد با محیط فضای سایبر وهمچنین خطرات وپیامدهای ناگواراین فضا شاید بتواند راه گشای جهت مشکلات بسیاری برای افرادی باشد که به این فضا خواسته یا ناخواسته وارد می شوند. ایـن مقاله با شناسایی علت و ماهیت و ویژگی فضای سایبری به بررسی به این موارد می پردازد .و از انجا که جرایم سایبری پیوسته در حال تغییر و به تبع ان مبنا و علل جدیدی در وقوع انان تاثیر گذار است و این مقاله با توجه به این تغییرات و تحولات به نگارش درامده است از این جهت دارای ویژگی نوآورانه ایی می باشد.

کلیدواژه‌ها