نقش انجمن تبریز در نهضت مشروطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران

2 استاد گروه تاریخ ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران .(نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، تهران،ایران

چکیده

به گواهی مورخان و نویسندگان، عوامل زمینه ساز فکری داخلی نهضت مشروطه متعددند،یکی از این عوامل انجمن‌های سیاسی بودند که در طول سال‌های قبل از نهضت مشروطه، تلاش خستگی ناپذیری را در راه مبارزه با استبداد و فساد حکومت قاجار به عمل آوردند و در نهایت سبب پیروزی نهضت مشروطه و پی ریزی تشکیل احزاب سیاسی در ایران دوره قاجار گردیدند. این انجمن‌ها را که در زمینه های فکری داخلی نهضت مشروطه نقش داشتند را می توان آغاز کننده رسمی مشارکت‌های مدنی در ایران دوره قاجار نامید که بر طبق اساسنامه خود به انجمن های سیاسی،ایالتی ‌و ‌ولایتی، صنفی، مذهبی، ادبی و منطقه‌ای تقسیم می‌‌‌شدند. یکی از عمده ترین تشکل های سیاسی ای که خواستار ایجاد اصلاحات در ساختار هرم قدرت و حکومت در ایران دوره قاجار بود و در این دوران شکل گرفت، انجمن تبریز بود. نگارنده در این پژوهش سعی دارد تا به نقش انجمن‌ تبریز در نهضت مشروطه بپردازد. روش تحقیق در این پژوهش ، از نوع تاریخی، توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و بررسی اسناد است و در بررسی کتابخانه‌ای منابع دست اولی که راجع به نقش انجمن تبریز در نهضت مشروطه نوشته شده در اولویت هستند و اصلی‌ترین منابع تحقیق‌اند.

کلیدواژه‌ها