سنتز پژوهی پژوهش های برنامه درسی مهارت‌آموزی در دوره اول متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه برنامه ریزی درسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله،مطالعه ی نظام مند بر اساس روش سنتز پژوهی از الگوهای نظری و پژوهش های انجام شده درحوزۀ برنامه درسی مهارت‌آموزی در دوره اول متوسطه است. که با روش تحلیل محتوای قیاسی و به روش کدگذاری سه مرحله ای انجام پذیرفته است.. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی مقالات، پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی حوزۀ برنامه ریزی درسی مهارتی است.که تعداد 32 پژوهش به صورت هدفمند انتخاب و مورد تحلیل قرارگرفتند. نتایج نشان می دهد شانزده مقوله محوری شامل: غنی سازی آموزش و محیط یادگیری برآورده کردن نیازهای اشتغال،کارکرد اجتماعی، سواد تولید، سواد اطلاعاتی، سواد مالی، یادگیری مستمر، فرصت آفرینی
سازماندهی و ایمنی،مدیریت، مهارت ادراکی،مهارت ارتباطی،مهارت اخلاقی،هدایت تحصیلی،شناخت مشاغل،کارآفرینی که در قالب چهار هدف -1توسعه اقتصادی و اجتماعی2- ارتقای مهارت فن آورانه3- ارتقای مهارت فنی4- ارتقای مهارت شخصیتی و ارتباطی 5- و ایجاد هویت حرفه ای مـی تواننـد اهداف برنامة درسی مهارت آموزی به دانش آموزان دوره اول متوسطه باشند. می توان گفت، اهداف برنامه درسی مبتنی بر مهارت و کارآفرینی بر شایستگی کلیدی دانش آموزان در راستای هویت حرفه ای و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی تهیه و تدوین می شود. که با روش های فعال،مشارکتی،انفرادی،انلاین و تلفیقی آموزش داده می شوند.

کلیدواژه‌ها