بررسی مبانی، اهداف، اصول و روشهای تربیت اخلاقی از دیدگاه محمد غزالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان- ایران

2 استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان- ایران

چکیده

تربیت اخلاقی در یک معنای کلی، به فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده‌ای گفته می‌شود که با هدف افزایش آگاهی و کسب التزام درونی افراد نسبت به ارزش‌های اخلاقی صورت می‌پذیرد و برای اثبات اولویت اخلاق، همین اندازه کافی است هدف این مقاله، بررسی مبانی اهداف، اصول و روشهای تربیت اخلاقی از دیدگاه محمد غزالی است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. بر اساس مبانی انسان‌شناسی روح انسان جنبه الهی دارد و فطرت موهبتی الهی است کرامت انسان امری حقیقی است و انسان در ارتباط با دیگران دارای اختیار و آگاهی است و بر اساس مبانی ارزش شناختی انسان دارای سرشت پاک است غزالی همانند فلاسفه، نفس را به نفس نباتی، حیوانی و انسانی تقسیم می‌کند و به توضیح نفس حیوانی و انسانی می‌پردازد، از نظر او هدف تربیت اخلاقی سعادت اخروی است. کرامت ذاتی، فعالیت، ملازمت، مخالفت، موافقت، تفرد، تدریج، پیرایش محیط از اصول تربیت اخلاقی است و مهمترین روشهای تربیت اخلاقی، عادت پذیری، آموزش، تشویق و تنبیه، داستانگویی و پند و اندرز، تحمیل تفس دفع أفسد به فاسد، امر به معروف و نهی از منکر، مشاهده و تفکر می باشد.

کلیدواژه‌ها