سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا (ترامپ)، در خاورمیانه ازمنظر مدل های تصمیم‎گیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رشته روابط بین الملل ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی روابط بین الملل ، تهران، ایران

3 استادیار گروه روابط بین الملل ،واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران –ایران

4 استادیارروابط بین الملل ، گروه ارتباطات و علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.30510/psi.2022.298422.2090

چکیده

تصمیم‎گیری در سیاست خارجی اغلب بر اساس فرضیات مربوط به بازیگران سیاست خارجی شکل می‎گیرد. سیاست خارجی دونالد ترامپ در خاورمیانه، از ابتدا دچارسردرگمی بود ! اما دقیقا سیاست خارجی او چه بود ؟ بسیاری از منتقدان این سردرگمی را در عدم تصمیم‎گیری صحیح رئیس جمهور میدانند.
توضیحی ساده تر و دقیق تر برای سردرگمی این است که سیاست خارجی ترامپ نامی به خود نگرفت. هدف از این تحقیق پاسخ به سوال اصلی این مقاله است که سیاست خارجی ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری ترامپ بر پایه مدل‎های تصمیم‎گیری چگونه بوده است؟ فرضیه نویسندگان این است که سیاست خارجی ایالات متحده در دوران ترامپ مبتنی بر ترکیبی از عناصرسیستماتیک، ویژگی‎های فردی ترامپ،تأثیرات موضوعات داخلی،سیاستهای بوروکراتیک و پیوندهای شخصی و "فرضیات غلط سیاست" در تصمیم‎گیری های ترامپ بوده است.نتایج این پژوهش فرضیه نویسندگان مقاله را تایید می نماید. نوع تحلیل در این تحقیق توصیفی- تحلیلی خواهد بود و چارچوب نظری ارائه شده بر اساس تئوری های تصمیم‎گیری می باشد .

کلیدواژه‌ها