شناسایی مولفه ها و شاخصهای اصلی مدیریت منابع انسانی سبز و زنجیره تامین سبز در صنعت خودرو (رویکرد کیفی داده بنیان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، گرایش منابع انسان، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، گرایش منابع انسان، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

چکیده

امروزه بنگاه های صنعتی نیز با توجه به افزایش مقررات سازمان های دولتی و غیردولتی و درخواست مشتریان در خصوص رعایت مسائل زیست محیطی و نیزسخت شدن فضای رقابتی دریافته اند که بهبود عملکرد زیست محیطی میتواند آنها را از سایر رقبای خود متمایزنمایدو لذا پیروی از یک مدل مناسب برایشان بسیارحیاتی میباشد. به همین منظور در این پژوهش با استفاده از روش کیفی داده بنیاد به طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سبز و زنجیره تامین سبز در صنعت خودروایران اقدام میشود.روش گردآوری داده ها، بصورت اسنادی و مصاحبه رو در رو با 14 نفر از خبرگان آگاه و صاحبنظر در زمینه مدیریت منابع انسانی سبز و زنجیره تامین سبز که با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند مشخص شده اند. برای تحلیل داده های کیفی، از سه رویه کدگذاری باز، محوری، انتخابی استفاده به عمل آمد. نتایج نشان داد که در ابتدا 216 کد فرعی موثر طی احصاء مفاهیم اصلی شناسایی شده و نهایتا مدل نهایی پیشنهادی با خط ارتباطی میان مقوله های پژوهش و در قالب شش کد اصلی شامل ؛ شرایط علی، مقوله محوری، بستر، شرایط مداخله گر، راهبرد و پیامدها قرار می گیرند. لذا مدل ارائه شده میتواند به عنوان ابزاری جهت پیشبینی و سیاستگذاری در زمینه منابع انسانی و زنجیره تامین در صنعت خودرو مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها