طراحی الگویی برای قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

10.30510/psi.2022.292576.1895

چکیده

هدف : هدف این مطالعه ارائه مدلی برای قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
جامعه آماری : جامعه آماری این تحقیق از کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران بازده زمانی 1385 الی 1398 تشکیل می‌شود. در این تحقیق روش نمونه‌گیری به صورت حذفی اعمال می‌گردد.
تجزیه و تحلیل داده ها : ابتدا در بخش کیفی با استفاده از تحلیل دلفی فازی انجام گرفت. در مرحله دوم برای تاثیرات علی و معلولی از نرم افزار EViews استفاده شد. داده‌های تحقیق با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته یا GMM در داده‌های پنلی تجزیه‌وتحلیل می‌شوند
یافته‌های پژوهش : نشان داد متغیرهای اطلاعات حسابداری، ویژگی های بازار سهام، کیفیت اطلاعات حسابداری، ویژگی های خاص شرکت، مکانیزم های حاکمیت شرکتی، ویژگی های مدیران، ویژگی های حسابرسان و متغیرهای کلان اقتصادی بر تغییرات قیمت سهام تأثیر دارد.
بحث و نتیجه گیری : دستیابی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه ی منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه ی گسترده و کارآمد به سهولت امکانپذیر نیست. سرمایه گذاری در سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار، یکی از گزینه های پرسود در بازار سرمایه است.

کلیدواژه‌ها