بررسی تطبیقی شرایط مبیع در مذاهب اسلامی و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

10.30510/psi.2022.332398.3197

چکیده

به منظور رفع غرر، دو طرف معامله باید به آنچه مورد دادوستد قرار می‌گیرد به طور کامل آگاه باشند. چگونگی معلوم ساختن عوضین در همه موارد یکسان نیست. برای مثال در مواردی که موجب عین معین است با مشاهده امکان معلوم گشتن آن وجود دارد. در حالی که برای معلوم شدن مبیع کلی فی الذمه ذکر مقدار صفت و جنس آن در حین عقد ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی شرایط مبیع در مذاهب اسلامی و حقوق ایران می باشد. نتایج نشان می دهد که اهمیت عقد بیع و نقش گسترده آن در زندگی روزمره بشر بر کسی پوشیده نیست و لذا اکثر فقها یکی از مباحث مهم و گسترده شان کتاب البیع بوده که بخش مهمی از آن را شرایط عوضین تشکیل داده است. سابقه این بحث نیز به قبل از اسلام برمی‌گردد؛ چرا که بیع حکمی است امضایی. اعتبار هر عقد و قرارداد به دارا بودن تمامی شرایط صحت معاملات می‌باشد که بر اساس آراء جمیع فقهای امامیه یکی از آن شرایط معلوم بودن و معین بودن مورد معامله می باشد. به طور کلی علم به مورد معامله به هر طریقی که آن را از اشیاء دیگر مشخص و ممتاز سازد حاصل می‌گردد. در باب عقود منظور از علم این است که هر یک از متعاملین آنچه را که مورد معامله قرار می‌دهند به خوبی بشناسند که چگونگی شناسایی به انگیزه‌های طرفین و میزان توجه و حساسیت آنها و ویژگی‌های خاص اشیا و اموال بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها