طراحی راهنمای برنامه درسی مدرسه صالح در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه برنامه ریزی درسی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی درسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

10.30510/psi.2022.320413.2821

چکیده

هدف این پژوهش طراحی راهنمای برنامه درسی مدرسه صالح در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، متامتد و جزو طرح‌های آمیخته اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل جملات و متون سندتحول بنیادین و نقشه جامع علمی کشور و نیز اساتید و متخصصان می‌باشد. طراحی راهنما بر اساس سنتزپژوهی و بر اساس الگوی اکر انجام گرفت. زیربنای طراحی برنامه درسی، ایدئولوژی است. با تدوین سند تحول بنیادین، نقش انقلاب اسلامی در تغییر نظام تربیتی وارد مرحله جدیدتری گردید. طبق الگوی طراحی شده، منطق حاکم بر مدرسه صالح، آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی می‌باشد. گستردگی ایدئولوژی حاکم بر برنامه درسی طوری است که طعمی از ایدئولوژی‌های با کارکرد مثبت را در خود دارد اما راه را برای نفوذ آنها نیز باز نگذاشته است. در الگوی مذکور سعی شده است به رویکردهای برنامه درسی توجه ویژه‌ای بشود و منابع اساسی برنامه درسی از جمله توجه به یادگیرنده، توجه به نیازهای جامعه و توجه به آموزش در الگوی مذکور لحاظ گردد. در واقع الگوی پیشنهادی با تاکید بر وجوه انسانی، اسلامی و ایرانی طراحی شده است تا با توجه به نیازمندی‌های دانش آموز در ابعاد مختلف، با رشد تفکر و آگاهی آنها بر اساس فطرت بشری، انگیزه لازم و کافی برای یادگیری را داشته و آن را به عنوان وسیله‌ای برای تعامل با دنیای اطراف، از طریق ارزیابی آگاهانه و تعامل نقادانه با پیشرفت‌ها و توسعه‌های جدید در علوم در نظر داشته باشند.

کلیدواژه‌ها