طراحی مدل آسیب شناسی اجرای خط مشی عمومی بازرگانی کشور با رویکرد اقتصاد مقامتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 استاد،گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

3 استادیار،گروه مدیریت دولتی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

10.30510/psi.2022.314231.2607

چکیده

اصلی این پژوهش شناسایی ابعاد ومؤلفه ها و طراحی الگوی آسیب شناسی اجرای خط مشی عمومی بازرگانی کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی می باشد. روش تحقیق بصورت آمیخته (کیفی و کمی) بوده که برای استخراج داده های کیفی از روش تحلیل تم و روش دلفی استفاده شده است. جامعه آماری بخش کیفی شامل اساتید و صاحبنظران بخش بازرگانی که به روش نمونه گیری هدفمند به تعداد 12 نفر خبره جهت استخراج داده های اولیه (مصاحبه) و تعداد 7 نفر خبره جهت اعمال نظر در روش دلفی استفاده شده است. جامعه آماری بخش کمی شامل کارشناسان و مدیران بخش بازرگانی کشور به تعداد 1200 نفر که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 300 نفر حجم نمونه تعیین گردیده است، نتایج تحلیل تم به روش آسترید استرلینگ و استفاده از نرم افزار NVIVO شامل تعداد 129 کد باز، تعداد 50 کد پایه، تعداد 15 کد سازماندهنده و تعداد 3 کد فراگیر بوده است. همچنین نتایج آزمون مدل معادلات ساختاری نشان داد تمامی روابط بین متغیرهای اصلی در مدل پژوهش معنادار بوده و عوامل مرتبط با هر بخش تأثیر معناداری بر متغیر وابسته دارند و برازش و اعتبارسنجی مدل تأیید گردیده است. بین اولویت مؤلفه‌های آسیب‌شناسی اجرای خط‌مشی‌های عمومی بازرگانی کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی تفاوت معنی‌داری وجود داشته و عامل بازدارندۀ فضای اجرا بالاترین اولویت و عامل بازدارندۀ فضای اقتصاد مقاومتی پایین‌ترین اولویت را از دیدگاه پاسخ دهندگان به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها