نقش اضطرار بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی ، دانشکده حقوق خصوصی ، شعبه قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم ، ایران.

2 گروه حقوق خصوصی ، دانشکده حقوق خصوصی ، شعبه شهر قدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.30510/psi.2022.302249.2220

چکیده

اضطرار یکی از مواردی است که می توان از مصادیق رافع مسئولیت به آن استناد کرد و در حقوق ایران و انگلیس معنای لغوی اضطرار ، جدای از مفهوم حقوقی آن نیست. مسئولیت مدنی در نظام حقوقی هر کشوری از مقوله های مهم قلمداد می گردد که می توان به مسئولیت دولت،قضات،پزشکان،رانندگان و...اشاره نمود . ضرر، اصلی ترین رکن اضطرار و مسئولیت مدنی است و در این مقاله اهمیت بررسی اضطرار از جهت چگونگی جبران ضرر و زیان در مسئولیت مدنی می باشد شرایط اضطرار در بسیاری از قرارداد ها تاثیر گذار است و ممکن است باعث تعلیق و فسخ قراردادها و عدم عمل به تعهدات در قانون شود وحکومت ها برای مقابله با این حالت و گذر از بحران هایی که کشور را تهدید می کند اقدام به صدور قوانین ویژه کرده اند که به آنها اشاره شده است. در نهایت میتوان نتیجه گرفت که اگر در شرایط اضطراری شخصی به دیگری ضرر وارد کند رافع مسئولیت به طور مطلق نیست اگرچه ممکن است مضطر مکلف به جبران خسارت کامل باشد.

کلیدواژه‌ها