بررسی وضعیت جامعه پذیری سیاسی در میان دانشجویان: مطالعه ی موردی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

10.30510/psi.2022.275062.1573

چکیده

تحقیق حاضر تلاشی است برای رسیدن به پاسخ به این سؤالات اصلی که وضعیت جامعه پذیری سیاسی رسمی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور چگونه است؟ مؤلفه های آگاهی سیاسی، نگرش سیاسی و مشارکت سیاسی به عنوان مؤلفه های در نظر گرفته شده برای سنجش میزان تحقق جامعه پذیری سیاسی رسمی در میان دانشجویان این دانشگاه در چه میزان و وضعیتی قرار دارند؟ و چه راهکارهای پیشنهادی با توجه به نتایج این پژوهش برای بهبود و توسعه ی وضعیت جامعه پذیری سیاسی رسمی دانشجویان وجود خواهد داشت؟
این تحقیق به صورت پیمایشی انجام پذیرفته است. جامعه ی آماری آن شامل دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی اعم از مردان و زنان (در سال 1393) می گردد و نمونه ی مورد مطالعه شامل 313 دانشجو می باشد. ابزار پیمایش پرسشنامه بوده که در آن متغیر اصلی یعنی جامعه پذیری سیاسی رسمی به سه سطح و مؤلفه ی آگاهی سیاسی، نگرش سیاسی و مشارکت سیاسی شکسته شده و این مؤلفه ها نیز خود به تعدادی شاخص و در نهایت به 54 سؤال و گویه ی مناسب تبدیل گشته اند. نتایج این پیمایش نشان دهنده ی ارتباط معنادار میان آگاهی سیاسی، نگرش سیاسی و مشارکت سیاسی در میان زنان و مردان بوده است. همچنین میانگین جامعه پذیری سیاسی زنان بیشتر از مردان و آگاهی سیاسی در هر دو گروه نسبت به نگرش و مشارکت سیاسی پایین تر بود.در پایان با توجه به نتایج حاصله راهبردهای خاصی جهت توسعه ی کمی و کیفی این فرآیند پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها