تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر گرایشات ادبی نوجوانان (مورد مطالعه نوجوانان شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه جامعه شناسی فرهنگی،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی ،واحد مرکز دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

3 استادیاردانشگاه وعضو هیات علمی گروه مردم شناسی واحد مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

10.30510/psi.2022.332646.3226

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی انواع گرایشات ادبی نوجوانان شهر اصفهان در سال 1397پرداخته است. این تحقیق به روش ترکیبی از نوع کیفی-کمی صورت گرفته است.در مرحله اول با اتخاذ رویکرد کیفی سعی پژوهش براین است با دست یابی به دیدگاههای مطلعان کلیدی، تصویری جامع از علل و عوامل و بسترهای موجود فرهنگی-اجتماعی که موجب دگرگونی و تغییر در وضعیت مطالعه و گرایشات ادبی نوجوانان می شود، ارائه شود. برای این منظوردر مجموع تعداد 23 نفر از متخصصان حوزه نوجوان و نوجوانان 17-12ساله به روش نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شده و از طریق مصاحبه ی نیمه ساختار یافته جمع آوری و تحلیل داده ها ،مدل پارادیمی ارائه شد. برای تعمیق در بررسی داده های مرحله نخست، ازروش کمی استفاده شد. گردآوری داده های کمی با تنظیم پرسشنامه برگرفته از روش کیفی، به صورت پیمایشی وبااستفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحلهای با توجه به مناطق 6گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان، در بین 384نفر دانش آموز/نوجوان مقطع متوسطه انجام شد. دربخش کمی فرضیه ها بانرم افزارspss موردآزمون قرارگرفتند.سپس درمدل سازی ساختاری بااستفاده ازنرم افزارamos فرضیه های ساختاری پژوهش آزمون شدند . یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان مطالعه بیش از همه با متغیر مستقل نگرش به کتاب،ویژگیهای نوجوانی و سپس جامعه پذیری توسط خانواده نسبت دارد.از نظر گرایش به ژانرهای هیجان انگیز ،طنز و تخیلی متغیرهای اصلی تاثیر گذارنگرش به مطالعه،ویژگیهای نوجوانی و نیازهای نوجوانی است.و تنها متغیر مستقل تاثیر گذار برگرایش به ترجمه ویژگیهای نوجوان است.سایر متغیرها تاثیر یکسانی بر تالیف و ترجمه دارند.

کلیدواژه‌ها