بررسی تاثیرات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی توسعه صنایع دستی و نقش آن در رونق گردشگری استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی فرهنگی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 گروه جامعه شناسی و علوم اجتماعی.واحد اصفهان،دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

10.30510/psi.2022.322076.2875

چکیده

هدف این تحقیق آگاهی از اثرات پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی توسعه صنایع دستی و نقش آن در رونق گردشگری در استان کرمان است. به این منظور، نخست با بررسی ادبیات نظری مربوط به شناسایی پیامد-‌های صنایع دستی بر توسعه گردشگری پرداخته شد، سپس نظر صنعتگران فعال این صنعت(در استان کرمان) مورد پرسش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه در این تحقیق به دو صورت توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار 22 SPSSو نرم افزار آیموس صورت گرفته است. در تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشگر داده های جمع آوری شده را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی کرده است. به طور کلی برای سنجش نرمال بودن داده ها از آزمون 2xو کولموگرف اسمیرنف استفاده شده است.برای سنجش نرمال بودن متغیرهای این تحقیق نیز از آزمون کولموگرف اسمیرنف استفاده گشته است.همچنین به منظور تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق از آزمون های تی استیودنت تک نمونه ای، آزمون تی دو نمونه ای مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. برای پاسخ به بقیه سوالات از آزمون تی استیودنت تک نمونه ای استفاده شده است.همچنین محقق به عنوان تحلیل جانبی به بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر نگرش صنعتگران در زمینه پیامد های اقتصادی و اجتماعی توسعه صنایع دستی بر گردشگری پرداخت است ،استنتایج یافته ها نشان داد که میانگین‏‌های محاسبه شده نظرات صنعتگران بالاتر از حد متوسط بوده و آنان معتقدند توسعه صنایع دستی موجب رونق گردشگری می‌شود

کلیدواژه‌ها