طراحی مدل تاثیر بازاریابی داخلی بر تصویر ذهنی کارکنان از برند سازمان (بررسی موردی بانک ملی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.320585.2831

چکیده

امروزه، منابع انسانی یکی از مهم‌ترین دارایی‌های نامشهود و منبع اصلی مزیت رقابتی پایدار در سازمان به حساب می-آید. اگر سازمان‌ها بخواهند در دنیای رقابتی امروز، تداوم داشته باشند، تنها راه آن، توجه به منابع انسانی به عنوان سرمایه اصلی سازمان و تلاش مستمر برای رفع نیازهای آنها ست. همچنین ، ایجاد یک تصویر مثبت از سازمان در ذهن کارکنان اغلب به عنوان یک عامل اصلی موفقیت و ایجاد مزیت رقابتی پایدار به ویژه در صنایع خدماتی در نظر گرفته می‌شود که در نظر گرفتن آنها می‌تواند در تحکیم وضعیت ارائه‌دهندگان خدمات در بازارهای رقابتی مؤثر باشد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر تصویرذهنی کارکنان از برند سازمان از طریق متغیرهای کار احساسی، تعهد سازمانی، کیفیت خدمات و رقابت‌پذیری می‌پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، یک مطالعه کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نظر روابط بین متغیرها، علی است. نتایج نشان داد که بازاریابی داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر کار احساسی، تعهد سازمانی و کیفیت خدمات و رقابت‌پذیری دارد. همچنین ، کار احساسی بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد و در نهایت ، تعهد سازمانی، کیفیت خدمات و رقابت‌پذیری تاثیر مثبت و معناداری بر تصویر ذهنی کارکنان از برند سازمان دارند.

کلیدواژه‌ها