بررسی جرم سواستفاده از سفیدمهر و سفید امضا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ،گروه حقوق،واحد آبادان،دانشگاه آزاد اسلامی،آبادان ،ایران

10.30510/psi.2022.316613.2674

چکیده

سفید امضاء ورقه بوده که به صورت ناقص تهیه ، و مشتمل بر امضاء و یا مهر امضاء می باشد و به شخص سپرده یا شخص به هر راهی آن را بدست آورده، و بخشهای خالی را پر و آن را بر ضرر مالک یا متصرف آن استفاده میکند. مانند (الف) چکی را که صرفاً امضاء در آن بوده و به (ب) میدهد و به او دستور می دهد که بخشهای نامفهوم را تکمیل و طبق آن قرارداد، به (ج) بدهد. در این جرم لازم نیست که حتماً بین سپارنده سفید امضاء و شخص مرتکب، تسلیم شیء بصورت مادی شرط باشد. بلکه اگر مرتکب آن را به هر طریقی بدست آورد هم ممکن است با تحقق سایر شرایط، جرم مذکور تحقق پیدا نماید. جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا مهر در ماده 673 ق.م.ا (1375) توسط مقنن جرم انگاری گردیده است. هدف این جرم بررسی بررسی جرم سواستفاده از سفیدمهرو سفید امضا می باشدسوال اینجا این است که مراد از سوءاستفاده، از سفیدامضاء و سفید مهرچیست و فرضیه آن به نظر می رسد که اصطلاح، سوءاستفاده در متن ماده فوق الذکر، از اطلاق برخوردار بوده و هم شامل خسارت مادی می شود و هم معنوی است تحقیق حاضر جز تحقیقات کتابخانه دای می باشد و نتیجه آن سفید امضاء یا مهر امضاء، نوشته یا سندی است، که بطور ناقص تنظیم و به شخص سپرده و یا آنکه شخص آن را به هر طریقی تحصیل نموده، و دخل و تصرفاتی در مندرجات آن وارد، و از آن سوءاستفاده می نماید.

کلیدواژه‌ها