حمایت کیفری در قلمرو جرایم امنیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، ایران

2 استاد یار گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

10.30510/psi.2022.288549.1773

چکیده

ازآنجایی‌که حفظ و برقراری امنیت در کشور از لازمه‌های نظام یک کشور است بنابراین جهت حمایت از فرآیند حفظ امنیت نیز حاکمیت قانون حائز اهمیت است. چنان‌که جرائمی مانند جاسوسی، محاربه، شورش، سوءقصد به جان مقامات سیاسی مستقیماً حاکمیت ملی و اساس پایه‌های حکومت را هدف می‌گیرند.این پژوهش باهدف بررسی حمایت کیفری از حاکمیت قانون در قلمرو جرائم امنیتی صورت پذیرفته است. مقاله حاضر با روش تحقیق توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته است که با ابزار و با استناد با قوانین حاکم، کتب، مقالات و پایان‌نامه‌های موجود به تحقیق حاضر پرداخته‌شده است. در کشور ما جرائم مختلفی در قوانین جزایی بخصوص قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی‌شده است که هدف آن مقابله با جرائم علیه امنیت کشور است. آنچه سال‌ها در سیستم حقوق کیفری کشور ما مفقود بوده و کمبود آن به‌وضوح مشاهده‌شده است، عدم وجود یک نظریۀ جرم انگاری متناسب با آرمان‌ها و اهداف جامعه می‌باشد. بدون شک هر جامعه و هر نظام قضایی برای ایجاد و حفظ امنیت ملی در مقابل جرائم داخلی و خارجی راهبردها و قوانین مشخص و حاکمیتی را دارد که در سایه حمایت کیفری از این قوانین امنیت شهروندان و جامعه را حفظ کند. اما عدم شفافیت در قانون که برای حفظ امنیت مقررشده؛ خود موجب سلب امنیت شهروندان گردد.

کلیدواژه‌ها