تاثیر مولفه های مدل برندسازی در برنامه های گفتگو محور تلویزیونی در جامعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات ، واحد میبد ، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد ، ایران

2 گروه علوم ارتباطات ، واحد میبد ، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد ، ایران

3 گروه علوم ارتباطات ، واحد علوم و تحقیقات تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

10.30510/psi.2022.287668.1753

چکیده

هدف از تحقیق حاضر این است که ، شبکه های تلویزیونی همیشه در پی تولید و پخش برنامه های جذاب برای مخاطبان خود هستند تا بتوانند با جذب مخاطبان بیشتر اثر گذاری بیشتری بر مخاطب داشته باشند . هرچه قدر برنامه های پر مخاطب تر داشته باشند تمایل صاحبان قدرت و ثروت به حضور و مشارکت در تولید و پخش آن برنامه ها افزایش می یابد ، این برنامه ها در ساختارهای مختلف گفتگو ، گفتار ، مستند ، نمایشی ، ترکیبی و ..... تولید می شوند و در صورت داشتن مولفه های جذاب برای مخاطبان به برنامه های برند تلویزیونی تبدیل می شوند. این پژوهش از لحاظ هدف تحقیق کاربردی و از نوع پیماشی می باشد . از لحاظ روش کیفی و کمی است . روش جمع آوری اطلاعات آمیخته ( ترکیبی ) از روش دلفی و با استفاده از انجام مصاحبه عمقی و کمی با استفاده از پرسشنامه و استخراج از اسناد و مدارک و مبانی نظری پژوهش و با استفاده از نظر متخصصان و صاحبنظران برای ارائه الگوی مدل می باشد . برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون سوالات مدل تحقیق از نرم افزار20SPSS ، و رزوش کیفی گراند تئوری استفاده شده است . نتایج کلی تحقیق حاکی از آن دارد که رابطه مثبت و معناداری بین3 مولفه (برند به عنوان هویت ، به عنوان ارزش ویژه ، برند به عنوان تمایز) و 3 مولفه (مجری برنامه، میهمان برنامه، محتوای برنامه) وجود دارد

کلیدواژه‌ها