تحلیل توسعه منابع انسانی از نگاه اقتصاد آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ازاد اراک

چکیده

این تحقیق با هدف تبیین توسعه منابع انسانی از طریق اقتصاد آموزش و پرورش انجام گرفته است. جامعه آماری عبارت است از خبرگان دانشگاهی در رشته‌های اقتصاد و تعلیم و تربیت. حجم نمونه تا دست‌یابی به کفایت داده‌ها تداوم داشته، تعداد 25 نفر را شامل گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبة نیمه ساختار یافته بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کیفی کرپنیدورف پیروی شده که شامل مراحل نظم یافتة شناسایی داده، کدگذاری واحد داده، طبقه‌بندی، پالایش، تفسیر و استنباط بوده است. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که مؤلفه‌های سرمایه انسانی عبارتند از: سلامت فردی، دانش و مهارت، توانمندی‌ها و دارایی‌ها. مؤلفه‌های اقتصاد آموزش و پرورش عبارتند از: تأمین مالی، اثربخشی هزینه، کارایی هزینه، عدالت در تأمین بودجه و ارزش اقتصادی آموزش و پرورش. منابع انسانی چنان‌چه از منظر سرمایه انسانی باز تعریف شود، الزامات و ویژگی‌های آن تحقق یابد، از توسعه پایدار برخوردار می‌شود. اقتصاد آموزش و پرورش در صورتی که با رویکرد سرمایه‌گرا مدیریت شود تربیت یافتگانش به انواع توسعه فردی، توسعه روندها، توانمندی‌ها و توسعه اجتماعی دست می‌یابند. بنابراین توسعه منابع انسانی از طریق اقتصاد آموزش و پرورش مبتنی بر رویکرد سرمایه‌گرایی دست یافتنی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها