تببین جایگاه مردم در نظام مردم سالاری دینی از دیدگاه شهید بهشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز،ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

10.30510/psi.2022.337908.3357

چکیده

مردم‌سالاری دینی یک شیوه اداره در جامعه اسلامی است که در آن رای اکثریت در چارچوب دین مطرح است. در این نظام سیاسی مانند بسیاری از نظام‌ها، نظر مردم و مقبولیتی که آن‌ها برای آن قائلند بسیار مهم است. در جوامع گروه‌ها و اقشاری وجود دارند که گرایش‌ها و دیدگاه‌های آن‌ها نسبت به شیوه حکومت و سایر مسائل اجتماعی تاثیرگذارتر است. شهید بهشتی از جمله اندیشمندان مهم جریان اسلام سیاسی می باشد که مساله نظام سیاسی مطلوب در کانون توجه وی بوده است.هدف تحقیق حاضر تببین جایگاه مردم در نظام مردم سالار دینی از دیدگاه شهید بهشتی بود .از طریق روش کتابخانه ای و اسنادی داده ها گردآوری شدند و با روش تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج نشان داد که مردم‌سالاری دینی در اندیشه شهید بهشتی ناظر بر کنش و فعالیت آزادانه، قانونی و با کرامت مردم در امور مدنی است و مسئولان نظام در راستای تامین نیازهای مردم تلاش می‌کنند و در این مسیر باید رضای الهی و کارآمدی برای مردم را در نظر داشته باشند. شهید بهشتی معتقد است در نظام مردم‌سالاری نسبت به نظام‌های دیگر؛ دخالت اراده مردم در تعیین هیات حاکمه و حدود اختیارات و برنامه کار آن بیشتر و صحیح‌تر؛ مساوات مردم در استفاده از موسسات اجتماعی عمومی‌تر و کلی‌تر، امتیازات طبقاتی کمتر و ناچیزتر، و ضمانت تامین مصالح مردم از طرف حکومت قوی‌تر است

کلیدواژه‌ها