بررسی حقوق انسان در کتاب اخلاق محسنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران.

2 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان.

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

10.30510/psi.2022.336867.3321

چکیده

حقوق انسان، مجموعه‌ای از قوانین و مقررات اجتماعی است که از جانب خداوند متعال و به منظور برقراری قسط و عدل در جامعۀ بشری تدوین میشود و این حقوق باید در همه جا یکسان رعایت شود تا سعادت جامعه را تأمین سازد. در این مقاله سعی شده، به شیوۀ توصیفی و تحلیلی، دیدگاه و نظریات ملاحسین کاشفی سبزواری در رابطه با حقوق و روابط انسان‌ها استخراج، بررسی و تحلیل شود. ملا حسین کاشفی سبزواری، نویسندۀ پرکار و واعظ تأثیرگذار عصر تیموریان، در کتاب اخلاق محسنی به انواع حقوق انسان توجه داشته و همواره مخاطبان خود را به رعایت این حقوق سفارش کرده است. نتیجۀ به دست آمده از این پژوهش نشان میدهد که بیشترین حقّی که کاشفی سبزواری در این کتاب به آن توجه داشته، حقّ مردم بر حاکم است و بعد از آن مصداقهایی از قبیل: حقّ خداوند بر بنده، برخورداری از عدالت، حقوق نیازمندان، پای‌بندی به عهد و پیمان، حقّ همسایه و خویشاوند، امانت‌داری، حقوق والدین، حقّ مهمان، حقّ معلم و استاد، حقوق سپاهیان و لشکریان، حقّ حاکم بر مردم، امر به معروف و نهی از منکر و صدق و راستی را بیان کرده است.

کلیدواژه‌ها