تأثیرخلقیات اجتماعی بر فساد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران(مورد مطالعه: ادارات استان کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد بافت

2 استادیار گروه آموزشی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد بافت

3 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت، کرمان، ایران

10.30510/psi.2022.290476.1855

چکیده

فساد سیاسی از عوامل شکست و بحران در ساختارهای کشور است. لذا این پژوهش باهدف بررسی تأثیر خلقیات اجتماعی (منفی) بر فساد سیاسی در بین ادارات استان کرمان انجام شد. روش این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش کیفی از نوع AHP فازی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه 25 روسای ادارات شهر کرمان بوده است. حجم نمونه به‌صورت تمام شماری انجام شد و در نهایت اطلاعات 25 پرسشنامه جمع‌آوری شد. ابزار این تحقیق پرسشنامه است. روش جمع‌آوری پرسشنامه همراه با مشارکت پرسشگر بوده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد. از میان معیارهای اصلی که خلقیات ایرانیان است معیار ترس نهادینه‌شده (C3) با وزن 448/0 رتبه اول، معیار بی‌اعتمادی (C5) با وزن 233/0 رتبه دوم، عدم شفافیت (C1) با وزن 111/0 رتبه سوم، خودمحوری (C2) با وزن 072/0 رتبه چهارم، عدم صداقت (C4) با وزن 069/0 رتبه پنجم پارتی‌بازی (C6) با وزن 067/0 رتبه ششم را کسب کرده است. درنتیجه می‌توان گفت خلقیات اجتماعی در فساد سیاسی در شهر کرمان نقش پررنگی نداشته است و اگر بخواهیم موضوع فساد سیاسی را صرفاً به خلقیات فردی و ایرانی مربوط بدانیم دچار تقلیل‌گرایی در توضیح موضوع شده‌ایم.

کلیدواژه‌ها