امنیت محتوا ی داده‌ها در حریم خصوصی ومطالعه تطبیقی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در نظام های حقوقی آزادی های فردی مورد توجه بوده است امروزه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در فضایی مجازی فعالیت های گسترده ای را انجام می دهند محتوای و داد های مبادله شده توسط اشخاص و ذینفعان در این فضا تولیدو حمل می شود باید دارای حرمت ،امنیت و حریم خاص باشند که نقض آنها تبعاتی برای کنشگران آن بوجود می آورد لازم است مسولیت مدنی اشخاص در این فضا بررسی و با مقررات و مصوبات حاکم بر مجامع بین المللی تطبیق داده شده و برای حفظ و کرامت این جایگاه و حرمت آن راهکارهایی اتخاذگردد.تعاریف مختلفی از داده ،امنیت ،حریم اشخاص و محتوا درمقررات و عرف جامعه وجود دارد. امور مذکور از جمله حقوقی به شمار می‌رود که لازم است تمامی انسان‌ها در هر حکومتی با آن آشنا باشند زیرا با آگاهی از آنها ، امنیت شهروندان رعایت خواهد شد، ضمن این‌که دولت‌ها نیز در این زمینه سهم عمده‌ای بر عهده دارند. ازجمله تکالیف دولتها و نظامهای حقوقی، به روز کردن قوانینی است که در حوزه حریم شخصی شهروندان وضع شده اند، مواردی از جمله پرهیز از شنود مکالمات تلفنی با تامین امنیت فضای مجازی، همگی جزو مصادیق حریم خصوصی شهروندان است و قانونگذار مکلف است نظام حقوقی ویژه ای را درباره آنها تدوین نماید.

کلیدواژه‌ها