نقاط ضعف و قوت لابی‌های کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس در امریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روابط بین الملل ، واحد بین المللی خرمشهر – خلیج فارس ، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 دانشیارگروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز، ایران

3 استادیارگروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.30510/psi.2022.291931.1872

چکیده

ماهیت غیرمتمرکز و تکثرگرایانة قدرت در ایالات متحده باعث گردیده که امکان نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری برای طیف متنوعی از لابی-های قومی فراهم گردد. در این میان، توجه اعراب حاشیة جنوبی خلیج‌فارس به لابی‌گری به‌عنوان ابزاری قابل اتکا در حوزة سیاست خارجی و اعمال نفوذ بر روند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در ایالات متحده معطوف شده است. دامنه و ابعاد کنشگری و اعمال نفوذ لابی‌های مزبور در سال‌های اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار شده است. در همین ارتباط، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که « نقاط ضعف و قوت لابی‌های کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس کدامند؟ یافته‌های مقاله حاکی از آن است که لابی‌های اعراب حاشیة خلیج‌فارس از روندهای پلورالیستی و سازوکارهایی چون سفارتخانه‌ها، لابی‌های ثبت‌شده به‌عنوان نمایندگان خارجی، لابی‌گران فردی، شرکت‌های نفتی و حمایت مالی از اندیشکده‌های امریکایی در راستای دستیابی به اهدافی مانند راه‌حل دودولتی، اهداف و منافع اقتصادی، مقابله با دستورکارهای منفی و در مقابل تصویرسازی مثبت از خود و در نهایت مقابله با ایران بهره گرفته‌اند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و جمع‌آوری اطلاعات نیز به شیوة کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع اینترنتی انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها