چالش‌های فراروی خدمات عام‌المنفعه به‌عنوان مجازات جایگزین حبس (با تأکید بر رویه قضایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

10.30510/psi.2022.342589.3467

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش‌های فراروی خدمات عام‌المنفعه به‌عنوان مجازات جایگزین‌ حبس انجام شد و مسئله پژوهش این‌گونه طرح گردید؛ کشور ایران در زمینۀ استفاده از خدمات‌ عام‌المنفعه به-عنوان مجازات جایگزین‌ حبس با چه چالش‌هایی مواجه است و برای برون رفت از این چالش‌ها چه راهکارهایی وجود دارد؟ از آنجا که پژوهش پیش‌رو در زمرة مطالعات کیفی است، از طریق مطالعۀ کتابخانه‌ای و بررسی مبانی نظری موضوع، تحلیل یافته‌های پژوهش‌های پیشین و فیش‌ و یادداشت‌برداری از منابع و آراء مورد بررسی، اطلاعات لازم جمع‌آوری، توصیف، طبقه‌بندی و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که چالش‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از عمده موانع اجرای مجازات خدمات عام‌المنفعه به‌عنوان مجازات جایگزین‌ حبس است. بنابراین راهکارهای فرهنگی از جمله آموزش قضات سنت‌گرا و دوری از سیاست کیفری عوام‌گرا و رفع چالش‌های اقتصادی و سیاسی می‌تواند راهگشای کاهش جمعیت افرادِ در حبس و صدور آرای جایگزین‌ حبس باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش‌های فراروی خدمات عام‌المنفعه به‌عنوان مجازات جایگزین‌ حبس انجام شد و مسئله پژوهش این‌گونه طرح گردید؛ کشور ایران در زمینۀ استفاده از خدمات‌ عام‌المنفعه به-عنوان مجازات جایگزین‌ حبس با چه چالش‌هایی مواجه است و برای برون رفت از این چالش‌ها چه راهکارهایی وجود دارد؟ از آنجا که پژوهش پیش‌رو در زمرة مطالعات کیفی است، از طریق مطالعۀ کتابخانه‌ای و بررسی مبانی نظری موضوع، تحلیل یافته‌های پژوهش‌های پیشین و فیش‌ و یادداشت‌برداری از منابع و آراء مورد بررسی، اطلاعات لازم جمع‌آوری، توصیف، طبقه‌بندی و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که چالش‌های فرهنگی

کلیدواژه‌ها