مقایسه تطبیقی نقش اراده در تشکیل قراردادهادر حقوق ایران و مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران.

10.30510/psi.2022.341457.3438

چکیده

پژوهش حاضر با موضوع"مقایسه تطبیقی نقش اراده در تشکیل قراردادها در حقوق ایران و مصر"به روش مطالعات کتابخانه‌ای و از طریق فیش‌برداری به دسته بندی مستندات مرتبط پرداخته و سپس به شیوه توصیفی تحلیلی متغیر مستقل تحقیق(نقش اراده در قردادها) تطبیق گردید. نتایج نشان می‌دهد که هر دو کشور با توجه به اتکا به فقه به‌عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری مدنی در خصوص به رسمیت شناختن نقش اراده افراد در صحت قراردادها اعتقاد و اصرار دارند و در هر دو دیدگاه چه از جنبه حقوقی و چه از جنبه فقهی هرگونه قرارداد و عقد مبتنی بر اکراه و اجبار را باطل و غیر نافذ قلمداد می‌کنند. اما در خصوص کم و کیف نوع اراده از دیدگاه باطنی و ظاهری تفاوت‌هایی از لحاظ شکلی و ماهوی دارند. ازجمله اینکه با تعریف متغیر واسط ترس یا اجبار در میزان اکراه موضوعات ظرافت‌های حقوقی خاصی پیدا می‌کنند. به‌عنوان نمونه در بحث شرایط تأثیر اکراه، مساله ی اندازه ترس اشاره گردید در ارتباط با شرایط تأثیر اکراه در حقوق ایران و مصر موارد یکسانی ارائه شده است.اشتراک در این دیدگاه‌ها ناشی از عوامل یاز قبیل نظم عمومی،اخلاق حسنه و قواعد آمرهء است که به اعتبار فقه برای حقوق هر دو کشور نافذ است.این سه عامل برای اراده افراد در حوزه قراردادها(هم اراده ظاهری و باطنی)محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند، زیرا طرفین عقد حق ندارند پای از این دایره بیرون نهند و برخلاف ضوابط مربوط به نظم عمومی به انعقاد قرارداد مبادرت ورزند،بلکه برای حفظ نظم جامعه به‌طور حتم باید این ضوابط را محترم بشمارند

کلیدواژه‌ها