سیاستهای حقوقی تجارت الکترونیکی در عرصه فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه ازاد

10.30510/psi.2022.349646.3669

چکیده

تجارت الکترونیکی و مباحث نظری آن، همچنان در کشورهای توسعه نیافته، حوزه‌ای فانتزی محسوب می‌شوند که توجه پژوهشگران متعددی را به سوی خود جلب کرده‌اند. باید توجه داشت که تجارت در مفهوم و مفاد خود عملیات را دارد و صرف بررسی علمی موضوع، موجب پیشرفت عملی تجارت الکترونیکی نمی‌شود. انواع مختلف قراردادهای الکترونیکی، پرداخت‌های الکترونیکی و مالیات تجارت الکترونیکی، مسئولیت مدنی در این نوع از تجارت، انعقاد قراردادها در تجارت الکترونیکی و نیز بحث وضعیت تجارت الکترونیکی در ایران، از مباحث اصلی تجارت الکترونیکی در این مقاله محسوب می‌شوند. بنابراین، مقاله حاضر با این هدف نگارش شده است که تجارت الکترونیکی، بخشی جدایی ناپذیر از حقوق تجارت و حقوق مدنی در مفهوم سنتی آن محسوب می‌شود و در نظر دارد که مسائل مختلف حقوق تجارت الکترونیکی را با تکیه بر رویه قضایی و تجاری بررسی کند. این مقاله با بررسی جایگاه قراردادها و حقوق تجارت الکترونیکی در زمینه حقوق فضای مجازی محدود شده است. نتیجه چنین رویکردی، سادگی این گرایش از یک سو و کاربردی بودن مباحث مطرح در آن، از سوی دیگر است.

کلیدواژه‌ها