تحلیل اقتصادی تحریم‌های فرامرزی آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه حقوق،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاداسلامی،کرمانشاه،ایران

2 گروه حقوق،واحدکرمانشاه،دانشگاه آزاداسلامی ،کرمانشاه،ایران

3 استادیار، گروه حقوق ، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران.

10.30510/psi.2022.353620.3777

چکیده

توجه به ماهیت، منشأ، غایات و ابزار اعمال تحریم‌های یک‌جانبه‌ی ایالات متحده آمریکا علیه ایران و ارزیابی آن با معیار قواعد بین‌المللی مستخرج از اسناد حقوق تجارت بین‌المللی و قواعد اقتصادی که دولت‌ها ملزم به رعایت آن‌ها هستند، ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، مشروعیت تحریم‌های فرامرزی آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که با توجه به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل عمومی و مفاد اسناد بین‌المللی نظام ملل متحد تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران وجاهت قانونی ندارد و از منظر بایسته‌های بشردوستانه مشروعیت اخلاقی آن نیز منتفی است. اعمال تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه آمریکا علیه ایران موجب شده است فشارهای اقتصادی شدید بر مردم ایران تحمیل شود و آثار سوء مربوط به شاخص‌هایی مانند تورم، کاهش ارزش پول ملی، رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید، محدودیت مسافرت و تجارت، نرخ بیکاری و ... آسیب‌های ویرانگری به ویژه نسبت به طبقه متوسط و اقشار آسیب‌پذیر اقتصادی در پی داشته باشد. با توجه به شرایط اقتصادی نامطلوب و بحران اقتصادی حاکم بر معیشت مردم ایران، نقض حقوق بشری اساسی آن‌ها از جمله حق حیات، حق بر سلامتی و بهداشت، حق زندگی شرافتمندانه، حق بر سرپناه، غذا و نیازهای ضروری، حق آزادی مسافرت و تجارت، حق بر توسعه اقتصادی و اجتماعی و ... را نقض کرده و آشکارا مغایر با بایسته‌های بشردوستانه نمود می‌یابد.

کلیدواژه‌ها