الگوی شخصیتی نُه‌گانة‌ ایرانی برآمده از نظریة برپایه ، برای تحقق عدالت در رفتار انسان در سطوح مختلف اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام گروه امور فرهنگی ،عضو هیئت علمی گروه آموزش عالی وزارت علوم و تحقیقات، تهران ، ایران.

2 گروه امور فرهنگی ، واحد تهران شمال ، داتشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران .

3 گروه روانشناسی ، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

10.30510/psi.2022.348946.3633

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی و تدوین الگوی شخصیتی نُه‏گانة ایرانی می‌باشد.این پژوهش در رویکرد کیفی اکتشافی و با روش نظریة برپایه نسخة سیستماتیک (اشتراوس و کوربین ) انجام شده است. جامعة تحقیق را 45 نفر از مراجعه‏کنندگان به موسسة آموزشی و فرهنگی تشکیل داده‏اند که با روش نمونه‏گیری نظری هدفمند و دردسترس انتخاب شده‏اند. داده‏های حاصل از «مصاحبة عمیق و نیمه‏ساختمند» با روش کیفی مقوله‏بندی نظام‏مند تحلیل شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‏ها از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. نتایج پژوهش در قالب مدل پارادیمی شامل موجبات (تحصیلات والدین، سبک زندگی، الگوی تربیتی)، رویدادها و موقعیت‏ها (شغلی، خانوادگی، سلامت، مشارکت اجتماعی)، زمینه‏ها (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی)، راهبردها (زیادی در شناخت، کاستی در شناخت، مخدوش در شناخت، زیادی در جرأت و شجاعت، کاستی در جرأت و شجاعت، مخدوش در جرأت و شجاعت زیادی در عزّت نفس، کاستی در عزّت نفس، مخدوش در عزّت نفس) و پیامدها در رسیدن به نُه نقطة مکانی، نُه الگوی شخصیتیِ افراد‌ایرانی در هر موقعیت می‏باشد که ناشی از راهبردهای مختلفِ سه قوه و مرکز ادراکی در انسان است. چنانچه هر فردی بتواند به تعادل و اعتدال در هر سه قوه دست یابد به واقع کوشش او برای تحقق عدالت در رفتار او محقق میشود

کلیدواژه‌ها