ارایه الگوی ارتباطی بین آموزش الکترونیکی، سلامت روان و انگیزش شغلی در دوران همه‌گیری کووید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائمشهر

3 گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

4 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

5 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

10.30510/psi.2022.362315.3984

چکیده

در دوران همه‌گیری کووید 19 سطح انگیزش شغلی و سلامت روانی تحت تأثیر منفی قرار گرفت از طرفی در این دوران آموزش الکترونیکی توسعه یافت لذا هدف این مطالعه ارائه الگوی ارتباطی بین آموزش الکترونیکی، سلامت روان و انگیزش شغلی در دوران همه‌گیری کووید 19 در کارکنان دان انجام شد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی، کاربردی و پیمایشی است که به صورت میدانی انجام شد. برای انجام این تحقیق از بین کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران و دانشکده‌های زیرمجموعه، به تعداد 2016 نفر به صورت تصادفی طبقه‌ای و بر اساس جدول مورگان 322 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در ادامه و پس از کسب مجوزهای لازم پرسشنامه‌های محقق ساخته انگیزش شغلی و آموزش الکترونیکی و پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ (1972) بین افراد نمونه توزیع شد و جمع‌آوری شد. در نهایت از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLs جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد، آموزش الکترونیکی بر سلامت روان و انگیزش شغلی تاثیر معناداری دارد. نتایح تایید کننده تاثیر آموزش الکترونیکی بر سلامت روان و انگیزش شغلی کارکنان می‌باشد بنابراین پیشنهاد می‌شود مسولین جهت بهبود عملکرد و سرزندگی کارکنان به آموزش الکترونیکی توجه داشته و راهکارهایی جهت بالا بردن سطح سلامت روان و انگیزش شغلی بین کارکنان بیاندیشند.

کلیدواژه‌ها