ضمانت اجرا و جایگاه قاعده ی حفظ نظام در استنباط اجرای احکام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

یکی از مهمترین حیطه های این نوع مطالعه را می توان در استنباط اجرای احکام عنوان نمود که از جایگاه مهمی در فقه و حقوق ایران برخوردار است و برای آن ضمانت اجراهای الزام آوری وضع گردیده است. از این رو ضمانت اجراهای قاعده حفظ نظام در استنباط اجرای احکام را می توان در ابعاد مختلف مدنی و کیفری مورد مطالعه قرار داد که مهمترین حوزه ی مطالعه ای این قاعده در فقه جزایی است. از این رو ضمانت اجراهای مدنی و کیفری قاعده حفظ نظام در استنباط اجرای احکام را می توان در جبران خسارت بر مبنای قاعده ی «لاضرر» در جهت حفظ نظام، سلب سلطنت در جهت حفظ نظام با جرم انگاری محارب افساد فی الارض، حفظ نظام با جرم انگاری بغی، حفظ نظام با جرم انگاری ارتداد، حفظ نظام با جرم انگاری سب النبی و ده ها عنوان دیگر مورد مطالعه و بررسی قرار داد که در حقوق ایران و در قوانین مختلفی همچون قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات دیگر مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است. در مقاله ی حاضر با هدف بررسی ابعاد فقهی و حقوقی ضمانت اجرا و جایگاه قاعده ی حفظ نظام در استنباط اجرای احکام به روش کتابخانه ای به این یافته دست یافتیم که قاعده حفظ نظام به خوبی در قوانین ایران تبیین گردیده است و در قالب مقررات قانونی به عنوان ضمانت اجرای قانونی و در قواعد فقهی نیز با عنوان قاعده حفظ نظام بدان اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها