تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی  و ارایه خط مشی های سیاست گذاری برای عملکرد بهینه شرکت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی-بیمه ،دانشگاه ازاداسلانی،واحد تهران جنوب،تهران ،ایران

2 گروه مدیریت مالی-بیمه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.352377.3750

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف مطالعه تاثیر نااطمینانی اقتصادی بر عملکرد شرکت های بیمه می‌باشد. صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی از یک سو و یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و از سوی دیگر فعالیت سایر نهادها را پشتیبانی می نماید.
روش شناسی: در این تحقیق متغیر مستقل نااطمینانی اقتصادی می باشد که برای محاسبه آن از متغیرهای کلان اقتصادی شامل سه مولفه: 1- نرخ رشد اقتصادی 2- نرخ تورم 3-نرخ بیکاری می باشد و متغیر وابسته عملکرد بیمه می باشد که با سه شاخص 1-حاشیه سود 2-بازده دارایی ها 3-رضایت مشتریان سنجیده شد. در بخش آمار استنباطی جهت آزمون کردن فرضیه ها و پیداکردن رابطه ها بین متغیرها می باشد. ما در این پژوهش جهت آزمون کردن فرضیات از معادلات ساختاری به روش pls استفاده می شود
یافته ها: نتایج نشان داد که متغیرهای کلان اقتصادی با عملکرد صنعت بیمه رابطه معنی داری دارند و همچنین متغیرهای غیر مالی نیز با عملکرد صنعت بیمه روابط معنی داری دارند.
نتیجه گیری: امروزه در عمده کشورها موضوع عدم اطمینان در اقتصادی از مباحث حائز اهمیت اقتصادی محسوب میشود .پدیده هایی همچون رشد، بیکاری تورم، به هر علتی که در هر کشوری بوجود می‌آید. نتایج نشان دادند : متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ رشد،نرخ تورم، نرخ بیکاری) با عملکرد صنعت بیمه رابطه معنی داری دارند.و همچنین متغیرهای غیر مالی(ثبات سیاسی، استقلال شرکت های بیمه از دولت) با عملکرد صنعت بیمه رابطه معنی داری دارند.

کلیدواژه‌ها