چپ جدید، تناتر مواجهه و امکان ظهور سوژۀ سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دپارتمان علوم سیاسی،دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران

2 دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

10.30510/psi.2022.250789.1294

چکیده

اندیشه چپ جدید به عنوان بدیلی برای مارکسیسم ارتدکس در پاسخ به بحران های پیشین در حوزه امرواقع در اندیشه مارکسیسستی و شکست های گوناگون آن در ساحت امرواقع سیاسی پدید آمد. مسئله اساسی این مقاله آسیب شناسی وضع موجود اندیشه رادیکالیسم چپ جدید در تئاتر مواجهه با وضعیت موجود است. بدین ترتیب نوشتار کنونی سعی در بررسی آسیب شناسانه وضعیتی دارد که چپ جدید در دیالکتیک با آن به سر برده است. این دیالکتیک همان مسیری است که یک جریان نظری در اندرکنش با تحولات واقع در امربیرونی، خود به تحولات آن دچار می شود. در نهایت تاثیر این وضعیت در ظهور و بروز سوژه سیاسی به عنوان عاملیت تاریخی حاملِ پراکسیس مارکسیسم مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است تا در واقع به امکان سنجی این پرسش کلیدی برآییم که آیا امکان بروز یک سوژه سیاسی که حامل و عامل پراکسیس انقلابی باشد وجود دارد یا خیر. در جایی که بحران سوژه رهایی و اولویت یافتن از خودبیگانگی در سوژه جدید تبدیل به معضله اساسی اندیشه چپ شده است که تاکنون نیز ادامه دارد.

کلیدواژه‌ها