«مطالعۀ جامعه شناختی دینداری جوانان و تأثیر آن بر رفتارهای انتخاباتی آنان» مورد مطالعه: جوانان شهر زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جامعه شناسی سیاسی، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دپارتمان تخصصی اندیشۀ سیاسی اسلام، دانشکدۀ معارف و اندیشۀ اسلامی، دانشگا ه تهران، تهران، ایران

3 دپارتمان علوم اجتماعی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.332360.3248

چکیده

دینداری بعنوان یکی از مهمترین ویژگی های هویتی ایرانیان، واجد تأثیرات مهم سیاسی بوده است. این تأثیرات با استناد به تحولات تاریخی معاصر، آشکارا از خلاق بودن این ویژگی هویتی در ساخت اجتماعی واقعیت های سیاسی در ایران حکایت می کند.تحقیق حاضر ضمن استوار نمودن چارچوب تئوریک خود با نظریه جنگ های فرهنگی، که حاصل کار هانتر (1991; 2006) و وثنو (1988) می باشد. بدنبال تحلیل جامعه شناختی تأثیر دینداری بر رفتار انتخاباتی در دو مفهوم گرایش رأی دهی و مشارکت در انتخابات می باشد. روش تحقیق این پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. جامعۀ آماری پژوهش را جوانان 40-22 سال شهر زنجان تشکیل می دهند که حداقل در سه انتخابات سراسری شرکت داشته اند. از میان این جامعۀ آماری 377 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بعنوان نمونۀ آماری تحقیق انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های تحلیلی ( رگرسیون خطی و لجستیک) استفاده شده است. نتایج بدست آمده، نشان می دهد که. میزان دینداری جوانان ، تأثیر معنی داری بر رفتار انتخاباتی آنان دارد. به گونه ای که جوانانی که میانگین دینداری بالایی دارند، گرایش به اصول گرایان داشته ومشارکت بیشتری در انتخابات نموده اند.

کلیدواژه‌ها